First day of classes

First day of classes

วันเปิดภาคเรียน

First day of late-registration with fee*
วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา