Last day of late-registration with fee*

Last day of late-registration with fee*

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา